احیای‌ تنفسی‌ كودكان


احیای‌ تنفسی‌ كودكان

1) اطمینان‌ حاصل‌ كنید كه‌ راه‌ تنفسی‌ هنوز باز است‌.

با قرار دادن‌ یك‌ دست‌ روی‌ پیشانی‌ كودك‌ و 2 انگشت‌ از دست‌ دیگر در زیر نوك‌ چانه‌، اطمینان‌ حاصل‌ كنید كه‌ سر او همچنان‌ به‌ عقب‌ خم‌ شده‌ است‌.

2) بینی‌ را فشار ببندید و دهان‌ را باز كنید.

با استفاده‌ از شست‌ و انگشت‌ اشاره‌ خود، قسمت‌ نرم‌ بینی‌ كودك‌ را محكم‌ فشار دهید. دقت‌ كنید كه‌ سوراخ‌های‌ بینی‌ بسته‌ باشند تا جلوی‌ خروج‌ هوا گرفته‌ شود.
دهان‌ كودك‌ را باز كنید.

3) احیای‌ تنفسی‌ را آغاز كنید.

- یك‌ نفس‌ عمیق‌ بكشید تا ریه‌هایتان‌ از هوا پر شود. لب‌های‌ خود را دور لب‌های‌ كودك‌ قرار دهید و دقت‌ كنید كه‌ منفذی‌ برای‌ عبور هوا وجود نداشته‌ باشد.
- به‌طور بی‌وقفه‌ به‌ درون‌ دهان‌ بدمید تا قفسه‌ سینه‌ بالا بیاید. ضمن‌ آنكه‌ سر را خم‌ كرده‌اید و چانه‌ را بالا كشیده‌اید، دهان‌ خود را از روی‌ دهان‌ كودك‌ بردارید و پایین‌ آمدن‌ قفسه‌ سینه‌ را مشاهده‌ كنید. اگر قفسه‌ سینه‌ آشكارا بالا برود و به‌طور كامل‌ پایین‌ بیاید، شما یك‌ تنفس‌ اثربخش‌ داده‌اید.
- دو بار تنفس‌ اثربخش‌ بدهید.

4) نشانه‌های‌ گردش‌ خون‌ را ارزیابی‌ كنید.

- در كمتر از 10 ثانیه‌، با نگاه‌، لمس‌ و سمع‌ به‌ دنبال‌ نشانه‌های‌ گردش‌ خون‌ (مثل‌ تنفس‌، سرفه‌ یا حركت‌) بگردید.
- اگر گردش‌ خون‌ وجود ندارد، به‌ مدت‌ یك‌ دقیقه‌ احیای‌ قلبی‌ ـ ریوی‌ انجام‌ دهید و سپس‌، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ كنید.
- اگر گردش‌ خون‌ وجود دارد، ظرف‌ یك‌ دقیقه‌ 20 بار تنفس‌ بدهید و بعد، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ كنید.
- اگر كودك‌ نفس‌ كشیدن‌ را آغاز كرده‌ اما همچنان‌ بی‌هوش‌ است‌، وی‌ را در وضعیت‌ بهبود قرار دهید.