خروس جنگی

 

من كه به این قشنگی ام

با پر و بال رنگی ام

یكه خروس جنگی ام

قوقولی قو قو

 

 

خروس

 

 

ببین ببین تاج سرم

ببین ببین بال و پرم

این قد و بالا را برم

قوقولی قو قو

 

 

خروسخروس

 

 

منم خروس خوش صدا

همیشه بانگ من به پا

ببین مرا ببین مرا

قوقولی قو قو

 

 

خروس

 

 

دهم همیشه آب و دان

به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان

قوقولی قو قو