بچه ها از پلیس 

کمک بگیرید .

وقتی در داخل یا بیرون از خانه به مشکلی برمی خورید از پلیس کمک بگیرید .

برای پیدا کردن پلیس ، شماره ۱۱۰ را بگیرید تا پلیس برای کمک پیش شما بیاید .

سعی کنید آدرس منزل و یا شماره تلفن خانه تان را یاد بیگرید و یا آنها را به همراه داشته باشید تا وقتی لازم شد این مشخصات را به پلیس بدهید تا او شما را به خانه تان برساند