-آن چیست كه یكی است و همیشه با توست؟ (خدا)

-آن چیست كه اگر در آب بیفتد خیس نمی شود(سایه)

-عجایب صنعتی دیدم در این دشت،در خت پر گلی بی سا یه می گشت؟( آسمان پر ستاره)

-آن چیست كه از میان آب می گذرد ، ولی خیس نمی شود؟ (نور)

-آن چیست كه نمی توانید ببینیدش،یا بچشیدش،یا با دستتان لمسش بكنید،ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟( هوا)

-نه دست دارد، نه پا دارد،از همه جا خبر دارد! ( باد)

-آن چیست كه تا آیمان نگرید، اشكش روان نمی شود؟(باران)

-آن چیست كه نه دست دارد و نه پا،در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟( خاك)

-آن چیست كه نه دست دارد نه پا ،نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟(اب جوی و رود)

-آن چیست كه خودش آب ، دشمنش آب؟( یخ)

-آن كدام دو برادرند كه در زیر یك كوه با هم زندگی می كنند، و هیچ وقت خانۀ همدیگر را نمی بینند؟ (چشم ها)

- آن كدام شب تاریك است كه در میان روز دیده می شود؟(سیاهی چشم ها)

-این سر كوه، اره اره                آن سر كوه، اره اره              میان كوه، گوشت بره!(دندانها و زبان)