سلام خاله جون

خوبی - میگن که هر روز صبح زود میری مدرسه بعد مبصر کلاس هم شدی

آفرین - صد آفرین - هزار و سیصد آفرین