مواد مورد نیاز

1-كاغذ ارویگامی یا هر كاغذ دیگری كه خیلی كلفت نباشد
2- قیچی


طرز ساخت


یك تكه كاغذ به شكل مربع ببرید،به همان اندازه ای كه دوست دارید .
گوشه ی پایین مربع را روی گوشه ی بالای مربع قرار دهید تا شكل مثلث درست شودگوشه ی چپ مثلث را همانطور كه در شكل نشان داده شده است روی ضلع سمت راست تا كنید


شكلی كه درست می شود همانند شكل زیر است


همین كار را برای گوشه ی راست تكرار كنید
شكلی كه درست می شود همانند شكل روبرو است . تكه ی بالا دو قسمت است .قسمتی كه روبروی شماست به سمت پایین تا كنید.
قسمت دیگری كه پشت به شماست به همان سمت و پایین تا كنید
انگشت خود را داخل حفره تشكیل شده بكنید تا كاملا باز شود. حالا لیوان شما آماده است