در ادامه پست قبل ، آموزش ضربهای 6،7،8،9،10  ×  6،7،8،9،10 با انگشتان دست به کودکان را دنبال کنید .
                                           
                                                              

برای آموزش این ضرب ها که باید دو عامل آن یکی از عددهای 6،7،8،9،10 باشد ، تسلط به ضرب هایی که دو عامل آن یک از عددهای ۱،۲،۳،۴ باشد ، الزامی است .


کف هر دو دست را باز کنید . هر انگشت در دستتان نشانگر یک عدد می باشد . به تصویر زیر نگاه کنید و انگشتان دستتان را مانند آن نامگذاری کنید .
                  
                                    

من به عنوان مثال ضرب ۸ × ۷ را در نظر گرفته ام .

در اولین قدم انگشت شماره ۸ از یک دست را به انگشت شماره ۷ در دست دیگر بچسبانید .

                                            

                                                     

دو انگشت به هم چسبیده  و انگشتهای آزاد زیر آن را با هم جمع کنید .

                                                          
در تصویر زیر انگشت هایی که با هم جمع می شوند با نقطه آبی مشخص شده اند .

                                                       

حاصل جمع این انگشتان با هم در واقع رقم دهگان حاصل ضرب ۸ × ۷ را تشکیل می دهد . حالا به سراغ انگشتان بالا بروید .

                                                 

تعداد انگشتان دست راست را در تعداد انگشتان دست چپ ضرب کنید که در تصویر زیر با نقطه های قرمز و سبز مشخص شده اند .

                                                        

حاصل ضرب این دو عدد ، رقم یکان حاصل ضرب اصلی ۸ × ۷ را تشکیل می دهد .

پس دهگان ۵ و یکان ۶ است . بنابراین حاصل ضرب این دو عدد ۵۶ است .


نکته :
چنانچه حاصل ضرب انگشتان دو دست عددی دو رقمی باشد رقم دهگان آن را به حاصل جمع انگشتان پایین می افزاییم .پ ن : ببخشید که این دو پست باعث شد حسابی انگشتان دستتان را نرمش دهید .