گوه ای از یك ورقه كاغذ ببرید. گوه دم ماهی خواهد بود و حفره ایجاد شده دهان ماهی است.

 

با استفاده از چسب(یا نوار چسب)دم را به انتهای بدن ماهی بچسبانید

 

چشم برجسته ای را روی ماهی بچسبانید یا چشمها را نقاشی كنید.

 

 

ماهی را رنگ كنید، پولكها، لب و بقیه چیزها را بكشید.

 

برای درك بیشتر، یك ماهی كوچك بسازید(از الگوی بالا تبعیت كنید اما دایره اولیه را كوچكتر بگیرید). با استفاده از تكه ای نخ، ماهی كوچك رااز دهان ماهی بزرگ آویزان كنید.