این قورباغه حیرت انگیز، واقعا می پرد. وقتی شما، این قورباغه حیرت انگیز را بسازید، می توانید مسابقه پرش قرباغه را برپا كنید یا میزان پرش قورباغه تان را اندازه بگیرید.

 

وسایل مورد نیاز:

 

·        كاغذ

·         قیچی

·         علائم یا مدادرنگی

 

در آغاز از كاغذ قطعه ای مربعی تهیه می كنیم. برای تهیه مربع، یك گوشه كاغذ را روی سمت دیگر خم كنید.

 

سپس مستطیل كوچك را ببرید تا مربع درست شود

(كه این مربع فعلا خم شده وبه شكل مثلثی درآمده است).

 

مثلث را باز كنید تا به مربع تبدیل شود. گوشه های روبه رو را به سمت هم خم كرده و مجددا باز كنید. این كار را با گوشه های دیگر هم تكرار كنید. سپس دوباره آنرا باز كنید تا به مربع تبدیل شود.

 

هر چهار گوشه را به سمت مركز خم كنید.

 

دو گوشه بالایی را به سمت خط مركزی خم كنید.

 

پایین مثلث را به سمت بالا خم كنید.

 

هریك از دو گوشه پایینی را به سمت مركز مثلث پایینی خم كنید.

 

بخش پایینی را به سمت بالا خم كنید.

 

نیمه بالایی مستطیل پایینی را به سمت پایین و به سمت خودتان خم كنید. این قسمت، پاهای قورباغه را تشكیل می دهد.

 

با خم كردن بخش كوچكی از نقطه بالایی به سمت پایین، سر قورباغه را درست كنید. دو چشم بكشید، قورباغه آماده است.

برای اینكه قورباغه تان بپرد، نقطه X را فشار دهید و انگشتتان را از روی قورباغه بردارید.

 

 Change Language | Contact us : Info@ngdir.ir | Home