می توانید با استفاده از وسایل زیر نهنگ متحرك ساده ای بسازید:

 

·        كاغذ و چاپگر

·         قیچی

·        منگنه

·        ریسمان

·        علائم یا مدادرنگی

·        دو جالباسی سیمی یا سیم محكم

·        انبردست و سیم چین

 

عكس چهار نهنگ را چاپ كنید. برای اینكه فقط از الگو پرینت بگیرید(و نه از چیزهای دیگری كه روی صفحه هستند)اول روی الگو كلیك كنید،‌سپس از فایل، پرینت را انتخاب كنید. از میان نهنگهای زیر انتخاب كنید:

·        نهنگ خاویار

·        نهنگ آبی

·        نهنگ كوهان دار

·        نهنگ قاتل یا اوركا

 

 

·        نهنگها را رنگ كنید.

·        نهنگها را ببرید.

.

 

·  جلو و عقب نهنگ را به هم منگنه كنید، برای پركردن نهنگ،  فضایی خالی  بگذارید.

·        با استفاده از خرده كاغذ، نهنگ را پركنید.

·        بقیه حفره باقیمانده در هر نهنگ را منگنه كنید.

·  به بالای هر نهنگ، نخی به طول یك فوت(30سانتیمتر) وصل كنید. طول نخها اندكی متفاوت است.

 

برای ساخت نهنگ بالغ، مراحل زیر را طی كنید:

 

·  با استفاده از سیم چین، ازجالباسی، سیمی به طول یك فوت(30سانتیمتر) ببرید.

·        با جالباسیهای دیگر هم همین كار را كنید.

·  با استفاده از انبردست، در انتهای هر قطعه سیم حلقه هایی درست كنید(این حلقه ها برای آویزان كردن نهنگها هستند).

 

این مراحل هم برای ساخت نهنگ بالغ هستند:

 

·  با استفاده از انبردست، در مركز یكی از سیمها، حلقه ای بسازید.

·  از طریق حلقه ای كه ساخته اید، قطعه دیگر سیم را آویزان و قلاویز كنید.

·  سیم دومی را به سمت پایین خم كرده و پیچ دهید، حلقه ای بسازید كه با حلقه میانی سیم اول، متقاطع باشد.

 

 

·        نخ یكی از نهنگها را به یكی از حلقه ها متصل كنید.

·  ریسمانی را به حلقه میانی وصل كنید، این ریسمان،  برای آویزان كردن نهنگهای متحرك است.