شعر

 

پرچم ایران


سبز و سفید و قرمز
سه رنگ پرچم ماست
پرچم ایران ما
از بهترین پرچم هاست
سلام دهیم به پرچم
ما كودكان ایران
دوست داریم پرچم خویش
هم از دل و هم از جان

بهار

بهارم و بهارم

شادی با خود میارم 

شكوفه های سفید 

گل های تازه دارم

سه ماه دارم همیشه

فروردین اولیشه

اردیبهشت و خرداد

ماههای آخریشه