وسایل كار :

یك لنگه جوراب كتانی

كمی فوم یا پنبه یا هر چیزی برای پر كردن

دو تكه كش

طرز كار :

سه چهارم جوراب را از فوم پر كنید و از انتهای قسمت پر شده را با كش محكم ببندید

قسمت باقیمانده جوراب را با قیچی به صورت نوارهای ببریدو روی قسمت پرشده پخش كنیدبرای درست كردن بینی كمی از فومی كه بین صورت قرار داردبا سرانگشت خود به بیرون برانیدو با كمی كش دور آن را محكن كنیدبرای درست كردن چشم و دهان از رنگهای گواش استفاده كنید. همچنین می توانید موها را هم رنگ كن